Podstawa przetwarzania danych osobowych:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
2) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej "Polityką Prywatności", który obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.
Administrator
Podmiotem, zwanym dalej "Administratorem", odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:
Studio Reklamy Elipsa Konopnicki Marcin
ul. Jana Pawła II 39, 74-101 Gryfino
Źródło pochodzenia danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:
1) bezpośrednio od Państwa:
- ustnie w bezpośrednim kontakcie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, chat video/głosowy via Internet,
- poprzez dobrowolne podanie przez Państwa danych w korespondencji z naszą firmą, np. poczta tradycyjna, e-mail, sms/mms, chat itp.,
2) z publicznie dostępnych rejestrów – CEIDG, KRS, Portal Podatkowy, Baza VIES. 
Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych:
1) dane kontaktowe - imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy, NIP, adres poczty elektronicznej i strony www,
2) dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji usługi, wykonania usługi i wystawienia faktury,
3) dane niezbędne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty (projektów graficznych) - np. zdjęcia osób lub miejsc w lokalizacji firmy, pojazdów firmowych itp.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak (po wyrażeniu zgody poprzez kliknięcie na niniejszej stronie link "Akceptuj") korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych). 
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1) wykonania umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy,
2) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
3) finansowo-księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Administratora przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego,
4) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
5) prowadzenia procesów reklamacyjnych  -  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres 5 lat od zakończenia umowy,
6) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – obowiązek prawny Administratora,
7) prowadzenie rejestru korespondencji - prawnie uzasadniony interes Administratora związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, firmy wysyłkowe, banki, podwykonawcy.
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
Jak cofnąć zgodę
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane poniżej dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
74-101 Gryfino, ul. Jana Pawła II 39 lub poprzez adres poczty elektronicznej studio@elipsa.info
Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).


Do góry